Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
KBIN | O nas | Pracownicy | Pracownicy emerytowani | Konieczna Jadwiga, prof. nadzw. dr hab.

Konieczna Jadwiga, prof. nadzw. dr hab.

Email Drukuj PDF

 

 

profesor nadzwyczajny

 

Praca doktorska: Dzieje bibliotek łódzkich w latach 1890-1918

Praca habilitacyjna: Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej: 1820-1918

Dziedziny zainteresowań:

 • współczesne bibliotekarstwo
 • literatura i książka dla dzieci i młodzieży
 • książka w okresie zaborów

Aktualnie realizowane tematy:

 • relacje dziecko-książka w XIX i w początkach XX w.
 • dzieje książki w Łodzi

Funkcje:

 • kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ 2010-2015
 • Przewodnicząca Rady Bibliotecznej UŁ
 • Redaktor naczelny "Acta Universitatis Lodziensis: Folia Librorum"
 • Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Bibliotekarz"

Towarzystwa, rady, zespoły naukowe:

 • członek Pracowni "Słownika Pracowników Książki Polskiej"

Dydaktyka:

 • seminarium magisterskie
 • wykład

Dane kontaktowe:

Bibliografia publikacji (w wyborze)

2006

Obraz dzieciństwa w literaturze dziecięco-młodzieżowej drugiej połowy XIX w. Fikcja literacka, publicystyka, czy źródło wiedzy o rzeczywistości społecznej? "Prace Polonistyczne" 2006 nr 61

Współpraca Hieronima Łopacińskiego z "Wielką Encyklopedią Powszechną Ilustrowaną" w zakresie upowszechniania wiedzy o książce i bibliotece w początkach XX w. [W:] Hieronim Łopaciński: epoka, ludzie, region. Materiały z konferencji naukowej. Lublin 2006 s. 229-238

Z dziejów pewnej księgarni. Książka w Łodzi na przełomie XIX i XX w. "Maximo cum studio" 2006 nr 1 s. 5-10 (Dodatek do miesięcznika "Wydawca")

2007

Bibliofilska mapa Łodzi. [Aut. Jadwiga Konieczna et al.]. Łódź 2007.

Historia i współczesność w badaniach bibliologicznych. Pod red. Jadwigi Koniecznej. Łódź 2007, 207 s.

Współczesna książka dziecięca - nowe zjawisko kulturowe i nowy obiekt badawczy. W: Historia i współczesność w badaniach bibliologicznych. Łódź 2007 s. 149-157

2008

Biblioteki pedagogiczne - zawsze ważne i niezbędne ogniwo polskiego systemu oświatowego (1945-2005). W: Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty. Kalisz 2008 s. 81-86.

Drogi rozwoju kultury w robotniczej Łodzi. "Maximo cum Studio" 2008 nr 1 s. 4-8

Współudział Biblioteki Uniwersyteckiej w kształceniu bibliotekarzy w latach 1945-2007. W: O nauce, dokumentach i informacji w bibliotekach Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2008 s. 59-68

2009

Formowanie się księgozbiorów i bibliotek dla dzieci w II połowie XIX i początku XX wieku na przykładzie Łodzi. "Acta Universitatis Lodziensis: Folia Librorum" t. 15 (2009), s. 187-205

Książka dziecięca w życiu i pracy naukowej Janusza Dunina. W: Pasja książki. Studia poświęcone pamięci Janusza Dunina. Łódź 2009 s. 226-236

Kształtowanie się systemu informacji o książce dziecięcej na ziemiach polskich w XIX i w początkach XX wieku. W: Przestrzeń informacyjna książki. Łódź 2009 s. 319-328

Przestrzeń informacyjna książki. [Red. . Jadwiga Konieczna et al.]. Łódź 2009, 588 s.

Redakcja "Acta Universitatis Lodziensis: Folia Librorum" t. 15 (2009)

2011

Profesor Hanna Tadeusiewicz jako wychowawca kilku pokoleń bibliotekarzy i kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa U. ?Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2010 t. 16?, 2010 nr 16, s. 13-19. - streszcz. ang.

Między teorią a praktyką: wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży. Praca zbiorowa pod red. Jadwigi Koniecznej i Marioli Antczak. Łódź:  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2011, S. 141

Ludzie i książki: studia i szkice bibliologiczno-bibliograficzne: księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz. Red. E. Andrysiak, współpraca red. J. Konieczna, A. Walczak-Niewiadomska, M. Rzadkowolska. Łódź: Ibidem, 2011. ? S. 449

Książka dziecięca jako przedmiot badań naukowych. W: Między teorią a praktyką: wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży. Praca zbiorowa pod red. Jadwigi Koniecznej i Marioli Antczak. Łódź:  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2011, s. 127-[141]

Dziewiętnastowieczna książka dziecięca. Dokonania i perspektywy badawcze. W: Bibliologia i informatologia. Pod red. Dariusza Kuźminy. Warszawa: PTB OW 2011, s. 101-109

Udział encyklopedii polskich w kształtowaniu wiedzy o bibliotece w II połowie XIX i na początku XX wieku, w: Ludzie i książki . Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne, Łódź 2011, s. 77-90.

2012

Sytuacje lektury i czytelnictwo dziecięce na przełomie XIX i XX wieku w świetle wspomnień i opracowań autobiograficznych, w: Kultura. Historia. Książka. Zbiór studiów. Lublin 2012, s. 365-376.

2013

Ludzie i instytucje książki w wielonarodowym mieście fabrycznym na przykładzie dziewiętnastowiecznej Łodzi ,  „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie” 2013, z. 65, s. 157-168.

Rynek wydawniczy książki dziecięcej w zaborze rosyjskim w XIX i w początkach XX wieku, „Sztuka Edycji”. Studia Tekstologiczne i Edytorskie UMK  2013, nr 1, s. 57-65.

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego – historia i współczesność, „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, nr 2 (12), s. 160-177.

Recenzja, „Forum Bibliotek Medycznych” 2012, nr 2 (10), s. 497-503. [opublikowany w 2013 roku]

Redaktor „Folia Librorum” 2013 (17)

2014

Oddział  Łódzki Towarzystwa Kultury Polskiej I jego biblioteka (1908-1913), “Acta Universitatis Lodziensis”  2014, Folia Librorum 2 (19), s. 83-96.

Książka w dziewiętnastowiecznej Łodzi – księgarnie, drukarnie,  wydawcy, “Kronika miasta Łodzi” 2014, nr 2 (66), s. 9-14.

Biblioteki łódzkie w latach 1820-1939, „Kronika miasta Łodzi” 2014, nr 4 (21), s. 10-17

Rola „Przeglądu Pedagogicznego” ( 1882-1905) w upowszechnianiu czytelnictwa i książki dziecięcej, w: Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku, Łódź 2014, s. 233-246.

Świat książki Łodzi powojennej, w: Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje, Łódź-Warszawa 2014, s. 235-255.

Redaktor „Folia Librorum” nr 1-2 (18-19)

2015

Helena Więckowska. Bibliotekarz, historyk, bibliolog, pod red. Jadwigi Koniecznej i Magdaleny Rzadkowolskiej, Łódź 2015.

Helena Więckowska jako kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego (1953-1969), w: Helena Więckowska. Bibliotekarz, historyk, bibliolog, pod red. J. Koniecznej i M. Rzadkowolskiej, Łódź 2015, s. 75-84.

Redaktor „Folia Librorum” 2015, nr 1 (20)

Wstęp, w: Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015, Łódź 2015, s. 11-18.

Dziecko czytające. Poglądy na rolę książki i czytania w życiu dziecka w okresie zaborów, w: Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w

XIX-XXI wieku, Warszawa 2015, s. 91-112

 

2016

Zbiory Pawła Hulki-Laskowskiego w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, w: Paweł Hulka-Laskowski pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog, red. naukowa R. M. Leszczyński, Łódź 2016, s. 130-142.

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego jako ośrodek badań bibliologicznych (1945-2015), w: Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na UŁ, red. naukowa J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, Łódź 2016, s. 107-124.

Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na UŁ, red. naukowa J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, Łódź 2016.

Udział akademickiego bibliotekoznawstwa w rozwoju bibliologii i informatologii w Polsce w latach 1945-2015, "Roczniki Biblioteczne" 2016, t. LX.

 
Reklama
Reklama