Studia licencjackie

Drukuj

Kierunek Informacja w środowisku cyfrowym powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną. Studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym kształcą i rozwijają umiejętności badawcze i profesjonalne niezwykle przydatne w społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stało się zjawiskiem powszechnym i będzie nadal postępować. Absolwenci kierunku Informacja w środowisku cyfrowym są przygotowani do rozpoczęcia kariery zawodowej w różnych typach instytucji i organizacji funkcjonujących, w mniejszym lub większym stopniu, w środowisku cyfrowym lub z wykorzystaniem elektronicznych form i źródeł informacji.

Absolwent uzyskuje profesjonalną wiedzę i kompetencje w zakresie jednego z dwóch bloków przedmiotów specjalistycznych:

1. Wirtualne instytucje książki

2. Zarządzanie informacją

Ma również możliwość ukończenia specjalizacji dydaktycznej (odpłatnej), po której może pracować w bibliotekach szkolnych lub pedagogicznych

Studia trwają 3 lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie informacji w środowisku cyfrowym.

Absolwent Informacji w środowisku cyfrowym może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu przedstawianego kierunku. W szczególności może kontynuować kształcenie w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”, bądź w ramach studiów podyplomowych.

 

Cele kształcenia

 

Możliwości zatrudnienia

Dzięki programowi nauczania bazującemu na zarządzaniu informacją i tworzeniu e-contentu absolwent jest przygotowany do pracy w wielu różnorodnych instytucjach w sektorze publicznym i prywatnym jako:

Archiwista dokumentów elektronicznych

Analityk informacji i raportów medialnych

Specjalista zarządzania informacją

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

Broker informacji (researcher)

Pracownik wydawnictwa i księgarni

Program studiów

Program studiów

Program specjalizacji Wirtualne instytucje książki

Program specjalizacji Zarządzanie informacją

 

Współpraca międzynarodowa

Wzorce międzynarodowe: Treści kierunku nawiązują do programów kształcenia prowadzonych w wielu uczelniach zagranicznych pod nazwą „Information Science”, gdzie szczególny nacisk kładzie się na wiedzę informatologiczną wykorzystywaną w wielu firmach sektora prywatnego. W ramach kierunku studenci mają możliwość wyjazdów na studia w innych krajach UE oraz na praktyki w ramach programu ERASMUS +. Najlepsi studenci mogą się starać o stypendia różnych fundacji oraz studia w krajowym programie MOST. Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ma podpisane umowy o współpracy w ramach programu ERASMUS+ z uniwersytetami w Norwegii, Czechach, Chorwacji, Łotwie i Hiszpanii.